مترجم و مدرس زبان روسی

لیسانس مترجمی زبان روسی از دانشگاه فردوسی مشهد.

کارشناسی ارشد دانشگاه تهران گرایش آموزش زبان روسی.

3سال سابقه تدریس خصوصی و عمومی در موسسه ایران آکسفورد.