علی شهابی زکریا

 

 

  •  تحصیل کرده در دانشگاه ترکیه
  • 10 سال اقامت در ترکیه
  • مترجم رسمی دادگستری و سازمان UN ترکیه
  • همچنین سابقه چندین سال تدریس در آموزشگاهای ترکیه و ایران
  • فارغ اتحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه ترکیه