10 سال اقامت در ترکیه و تحصیل کرده در دانشگاه ترکیه و مترجم رسمی دادگستری و سازمان UN ترکیه و همچنین سابقه چندین سال تدریس در آموزشگاهای ترکیه و ایران

فارغ اتحصیل رشته کارگردانی از دانشگاه ترکیه.